Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Autoservis Raster s.r.o., prevádzkovateľ internetového webu www.arcticcat.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. v aktuálnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).

V tomto Oznámení je vysvetlené, akým spôsobom zhromažďujeme, spracúvame, používame a poskytujeme vaše osobné údaje (pričom osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby).

Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme

Na splnenie požiadaviek používateľov internetových stránok môžete byť požiadaní o poskytnutie niektorých alebo všetkých informácií uvedených nižšie:

Meno, priezvisko, titul
E-mailová adresa
Fakturačná a dodacia adresa
IČO, DIČ
Telefónne číslo
Kontaktné údaje
Údaje o zakúpenom tovare
Informácie o použití internetových stránok (cookies, IP adresa)

Kedy spoločnosť Autoservis Raster s.r.o. tieto údaje zhromažďuje

Spoločnosť Autoservis Raster s.r.o. zhromažďuje osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii alebo zadaní objednávky. Informácie ďalej získavame napr. v prípade, kedy dobrovoľne vyplníte dotazník zákazníka. Informácie o používaní internetových stránok sa získavajú prostredníctvom súborov cookie.

V prípade, že sa prihlásite na odber newslettera, bude spoločnosť Autoservis Raster s.r.o. vašu e-mailovú adresu a prípadne vaše meno používať na zasielanie obchodných oznámení do tej doby, kým sa z odberu newslettera neodhlásite. Registráciu môžete kedykoľvek zrušiť.

Aké používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame výhradne na uvedený účel (uvedené účely):

pre identifikáciu zákazníka
pre vybavenie Vašej objednávky
pri platobnom procese
pre informovanie o našej ponuke tovaru a služieb a o marketingových akciách
pre zlepšenie kvality našich služieb
pre sledovanie trendov správania našich zákazníkov
pre vylepšenie dizajnu našich e-shopov
na plnenie zákonných daňových či iných povinností
pre prípadné vymáhanie pohľadávok od zákazníka

Všetky osobné údaje sa budú považovať za dôverné. Osobné údaje, ktoré o vás zhromaždíme, budú spracúvané, používané a uchovávané na účely spracovania a realizácie vašich objednávok, personalizácie internetovej stránky a marketingových činností.

Príjemcovia osobných údajov

prepravné spoločnosti za účelom doručenia objednaného tovaru
spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO: 35834498
služba Google Analytics spoločnosti Google, pre analýzu správania zákazníkov na našich e-shopoch

Práva subjektu údajov

Máte právo:

na prístup k osobným údajom
na opravu nepresných osobných údajov
na výmaz osobných údajov
na obmedzenie spracúvania osobných údajov
vzniesť námietku voči spracúvaniu
získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte

Ak bude mať dotknutá osoba podozrenie na akékoľvek nezrovnalosti alebo ak bude chcieť podať na spoločnosť Autoservis Raster s.r.o. sťažnosť proti spôsobu spracúvania jej osobných údajov, alebo ak bude chcieť podať odvolanie proti akémukoľvek rozhodnutiu, môže sa obrátiť na Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese lamitec@lamitec.sk, alebo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne, Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Uchovávanie osobných údajov

Usilujeme sa vaše osobné údaje uchovávať po dobu nutnú k zaisteniu účelov uvedených v týchto Zásadách alebo nie dlhšie, než je stanovené právnym poriadkom.

Iné internetové stránky

Tieto Zásady sú platné len pre tieto internetové stránky. Naše internetové stránky obsahujú odkazy na iné stránky. Upozorňujeme preto, že spoločnosť Autoservis Raster s.r.o. nezodpovedá a neprijíma zodpovednosť za obsah externých internetových stránok, aj keď na ne na našich internetových stránkach odkazujeme.

Čo sú súbory cookie

Cookie je tvorený základným textovým súborom obsahujúcim anonymné informácie zahŕňajúce jedinečný identifikátor používateľa a názov internetovej stránky. Viac informácií nájdete v dokumente Zásady používania súborov cookie.